سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 10
سه شنبه 1 آبان ماه 1397
10
آبان 01 سه شنبه 54.198.212.30
نسخه 97.06.04
 
 

1-جهت کسب اطلاعات وخبردرکانال تلگرام دانشگاه https://t.me/iaubkhamir عضوشوید
2- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
3- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

تقویم سال 97-96
1- نیمسال اول: ثپت نام وانتخاب واحد 96/6/12 الی 96/6/22 شروع کلا س ها 96/6/25 حذف واضافه 96/7/10 الی 96/7/13 پایان کلاس 96/10/14 برگزاری امتحانات 96/10/16 الی 96/10/28
2- نیمسال دوم: ثپت نام وانتخاب واحد 96/11/7 الی 96/11/12 شروع کلا س ها 96/11/14 حذف واضافه 96/11/28 الی 96/12/3 پایان کلاس 97/3/24 برگزاری امتحانات 97/3/27 الی 97/4/7
3- نیمسال تابستان: ثپت نام وانتخاب واحد 97/4/16 الی 97/4/21 شروع کلا س ها 97/4/23 حذف واضافه ............................. پایان کلاس 97/6/1 برگزاری امتحانات 97/6/3 الی 97/6/8
4- باتوجه به اعلام تقویم آموزشی ازسوی دانشگاه آزاد اسلامی اراِیه خدمات ثپت نام انتخاب واحد وحذف اضافه طبق تقویم فوق بوده وتحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمیباشد

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.